Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden van Mirjam Broekema Manicure en Nagelstyling
 
1. Algemeen
Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Mirjam Broekema Manicure en Nagelstyling en een cliënt waarop Mirjam Broekema Manicure en Nagelstyling deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 
2. Inspanningen
Mirjam Broekema Manicure en Nagelstyling zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Mirjam Broekema Manicure en Nagelstyling zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.
 
3. Afspraken
De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 2 werkdagen voorafgaande aan de afspraak aan Mirjam Broekema Manicure en Nagelstylingmelden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Mirjam Broekema Manicure en Nagelstyling het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd aanwezig is, mag Mirjam Broekema Manicure en Nagelstyling de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen. Mirjam Broekema Manicure en Nagelstyling moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 2 werkdagen voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden. Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichtingen te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt, inbegrepen werkstakingen in Mirjam Broekema Manicure en Nagelstyling.
 
4. Betaling
Mirjam Broekema Manicure en Nagelstyling vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar in Mirjam Broekema Manicure en Nagelstyling. De gemelde prijzen zijn inclusief 21%btw. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant of per pin te voldoen. In overleg kan dit per factuur worden voldaan.
 
5. Persoonsgegevens & privacy
De cliënt voorziet Mirjam Broekema Manicure en Nagelstyling vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan Mirjam Broekema Manicure en Nagelstyling aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. Mirjam Broekema Manicure en Nagelstyling neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een geautomatiseerd systeem en op een klantenkaart. Mirjam Broekema Manicure en Nagelstyling behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Mirjam Broekema Manicure en Nagelstyling zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.
 
6. Geheimhouding
Mirjam Broekema Manicure en Nagelstyling is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Mirjam Broekema Manicure en Nagelstyling verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.
 
7. Aansprakelijkheid
Mirjam Broekema Manicure en Nagelstyling is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Mirjam Broekema Manicure en Nagelstyling is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Mirjam Broekema Manicure en Nagelstyling is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar Mirjam Broekema Manicure en Nagelstyling
 
8. Garantie
Mirjam Broekema Manicure en Nagelstyling geeft de cliënt twee weken (7 dagen) garantie op de behandeling en de producten. Deze garantie vervalt indien:
· De cliënt de kunstnagels heeft laten onderhouden door een andere nagelstylist.
· De cliënt zonder handschoenen met agressieve chemicaliën heeft gewerkt.
· De cliënt de kunstnagels heeft afgebeten of opzettelijk afgebroken.
· De cliënt andere producten dan de door de nagelstylist geadviseerde heeft gebruikt voor
het onderhoud van de kunstnagels.
· De cliënt de adviezen voor thuisverzorging van de kunstnagels niet heeft opgevolgd.
· De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft
opgevolgd.
· De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.
· Als u hormoonschommelingen heeft. (wegens zwangerschap/menopauze)
 
9. Beschadiging & diefstal
Mirjam Broekema Manicure en Nagelstyling heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Mirjam Broekema Manicure en Nagelstyling meldt diefstal altijd bij de politie.
 
10. Klachten
Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig
mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan de eigenaar van Mirjam Broekema Manicure en Nagelstyling. Mirjam Broekema Manicure en Nagelstyling moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal Mirjam Broekema Manicure en Nagelstyling de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt. Indien Mirjam Broekema Manicure en Nagelstyling en klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator.
 
11. Nailart
Indien de Mirjam Broekema Manicure en Nagelstyling een voorbeeld toont van een aan te brengen nailart ontwerp, dan geldt dit slechts als aanduiding. Het resultaat op de nagels van de cliënt hoeft niet identiek te zijn aan het getoonde voorbeeld. Het copyright op aangebrachte nailart motieven berust bij de nagelstylist. Indien de cliënt de aangebrachte nailart laat fotograferen voor commercieel gebruik, moet vooraf toestemming gevraagd worden aan de nagelstylist. De nagelstylist mag hiervoor een redelijke vergoeding eisen.
 
12. Behoorlijk gedrag De cliënt behoort zich in Mirjam Broekema Manicure en Nagelstyling behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Mirjam Broekema Manicure en Nagelstyling het recht de cliënt de toegang tot Mirjam Broekema Manicure en Nagelstyling te weigeren onder opgaaf van redenen. In de salon, en tijdens de behandelingen geld een rookverbod. Gelieve geen gebruik te maken van de telefoon tijdens de behandelingen, tenzij strikt noodzakelijk.
 
13. Recht
Op elke overeenkomst tussen Mirjam Broekema Manicure en Nagelstyling en de cliënt is Nederlands recht van toepassing. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Groningen. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.
 
14. Verwijderen producten: Ik verwijder geen producten die door een andere stylist zijn gezet. Verwijderen gaat dan alleen in overleg. Tevens kunnen er extra kosten in rekening worden gebracht.
 
15. Mirjam Broekema manicure en nagelstyling bied geen gellak of kunstsysteem aan onder de 16 jaar.